Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29”

 


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "29"

ul. Zagłębiowska 25

41-208 Sosnowiec

tel/fax: 032 2992163

email: stowarzyszenie29@wp.pl


Stowarzyszenie 29

Dokumenty

Członkowie

Działania

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Rodzice i nauczyciele

Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

założyli

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29”

 

 

     Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza wśród dzieci i młodzieży prowadzona wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 29 w Sosnowcu bądź też we współpracy z gronem pedagogicznym tejże szkoły lub we współpracy z rodzicami uczniów tejże szkoły, a nadto rozwój edukacji, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i otwartości na inne kultury, integracja lokalnego środowiska społecznego, podniesienie prestiżu i popularyzację osiągnięć szkoły, wspieranie rozwoju bazy szkolnej, niesienie pomocy i wspieranie rozwoju uczniów.

 

     Stowarzyszenie zamierza realizować swe cele w szczególności poprzez:

  • organizowanie przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego,

  • organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,

  • zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, przyborów szkolnych dla uczniów,

  • wspieranie finansowe najuboższych uczniów,

  • organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

  • organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,

  • fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,

  • organizowanie współpracy międzynarodowej,

  •   organizowanie współpracy międzyszkolnej,

  • finansowanie remontów szkoły i naprawy sprzętu szkolnego służącego uczniom.

 

     Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „29” zwracają się z prośbą i zachęcają do wsparcia naszej organizacji darowizną w dowolnej kwocie na konto.

Każdą darowiznę przekazaną na naszą organizację z dopiskiem: na cele oświatowe można odliczyć od podatku dochodowego.

Więcej informacji można uzyskać w szkole.

 


     Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „29” zwracają się z prośbą i zachęcają do wsparcia naszej organizacji darowizną w dowolnej kwocie przekazaną na konto stowarzyszenia:

 

Bank Millennium S.A. nr konta: 49 1160 2202 0000 0001 4630 4828

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "29"

ul. Zagłębiowska 25

41-208 Sosnowiec

z dopiskiem: na cele oświatowe

 

Każdą darowiznę przekazaną na naszą organizację z dopiskiem: na cele oświatowe można odliczyć od podatku dochodowego

jak podaje zapis ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9), iż można odliczyć darowizny:

1) - przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf). Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Art. 4. Pkt 1.: „Sfera zadań publicznych, o której mowa w Ustawie, obejmuje zadania w zakresie: … 11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;…”

 
 
 

Strona Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

 

SPONSORZY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designed by A.J.